Kościół baptystów w Ann Arbor

01. Ogólne zasady organizacyjne i różnice pomiędzy baptystami w Ann Arborn
Stany Zjednoczone są miejscem, w którym jak nigdzie indziej na świecie można spotkać mozaikę najróżniejszych wierzeń, które stanowią wielokulturowy „tygiel.” Domeną wyznań, których korzenie wywodzą się z protestantyzmu (a więc baptystów, metodystów, kościoła episkopalnego, kościołów ewangelikalnych), są bardzo luźne struktury organizacyjne, które w efekcie dały efekt bardzo dużej niezależności lokalnych kościołów. Inną cechą charakterystyczną są wewnętrzne podziały poszczególnych wyznań, które tworzą ścierające się frakcje i nurty. Nie inaczej jest w przypadku baptystów, których kościoły są zrzeszone w kilka związków, nie brakuje jednak także zborów niezależnych.


Taki układ rzeczy jak w soczewce odbija się w mieście Ann Arbor w stanie Michigan. W mieście funkcjonuje aż jedenaście kościołów baptystycznych, z czego dwa - Ann Arbor Chinese Christian Church oraz Crossroads Community Baptist Church - należą do Południowej Unii Baptystycznej ( Southern Baptist Convention), trzy zaś ( First Baptist Church of Ann Arbor, Second Baptist Church of Ann Arbor oraz Northside Community Church) do ekumenicznego ośrodka „American Baptist Churches in USA,” pozostałe zaś mają status zborów niezależnych. Warto zarysować w tym miejscu różnice przebiegające pomiędzy poszczególnymi grupami. Kościoły należące do Południowej Unii Baptystycznej pozostają wierne konserwatywnej wykładni doktryny. Unia Południowa będąc największym zrzeszeniem kościołów baptystycznych w USA posiada długą historię, gdyż powstała już w połowie XIX w. (1845 r.). Unia powstała jako twór secesyjny - gdy w 1844 r. jeden z południowych pastorów nie został ordynowany gdyż posiadał niewolników - południowcy postanowili odłączyć się od Triennial Convention, która była związkiem ogólno baptystycznym w USA. Od końca lat 70. W Unii ścierały się frakcje konserwatywna i liberalna - ta druga opowiadała się m.in. za ordynacją kobiet, a także akceptacją związków homoseksualnych.


Ostatecznie wygrało skrzydło konserwatywne - w związku z czym kościoły należące do Unii cechuje ortodoksyjne podejście do kwestii nieomylności Biblii, niechęć do angażowania się w ruchy ekumeniczne oraz brak akceptacji dla związków homoseksualnych. Drugą federacją zrzeszającą część kościołów baptystycznych w Ann Arbor jest „American Baptist Churches in the USA” uważane za najstarszą konfesję baptystyczną w Stanach Zjednoczonych. Obecnie zrzeszenie charakteryzuje dość duży liberalizm i otwarcie na zdobycze współczesności. Z kolei zbory niezależne opierają się przede wszystkim na charyzmacie pastora, który jednocześnie angażuje się w działalność społeczną. Wykładnia teologiczna jest konserwatywna, a podejście do ekumenizmu dość niechętne.


02. Ogólny zarys obrzędów liturgicznych praktykowanych przez baptystów w Ann Arborn
Wszystkie kościoły baptystyczne funkcjonujące w Ann Arborn opierając się na kalwińskich korzenia usnęły kult świętych i Matki Boskiej. Cała uwaga wierzących ma być bowiem skierowana ku Chrystusowi i jego słowom, które do nich kieruje. Przekłada się to na wystrój baptystycznych kościołów. W ich centrum umieszczona jest kazalnica, a jedynym dozwolonym symbolem jest krzyż. Owo zespolenie krzyża i kazalnicy ma wskazywać na chrystocentryzm zgromadzenia. Zazwyczaj nabożeństwa składają się z czytania Biblii, wspólnej modlitwy wiernych, wspólnego śpiewu oraz Pamiątki Wieczerzy Pańskiej (Komunia pod dwiema postaciami).


Centrum baptystycznych nabożeństw stanowi - często bardzo emocjonalne -kazanie. Ze względu na nadrzędną rolę Słowa Bożego w doktrynie baptystów to właśnie kazanie będące swoistym komentarzem do biblijnego orędzia stanowi centrum baptystycznych zgromadzeń. Równie istotne są śpiewy, które jednak coraz częściej są wychowywane przez profesjonalne chóry. Jedną z podstawowych różnic dzielącą nabożeństwa w poszczególnych zborach stanowi kwestia „teatralizacji” wystąpień poszczególnych pastorów. O ile kościoły baptystyczne - reformowane odwołują się wyraźnie w tej materii do nauk Kalwina postulując maksymalną prostotę liturgii, bez jakichkolwiek elementów kreacji, co z kolei odróżnia taką liturgię od nabożeństw prowadzonych przez pastorów, którzy kładą akcent na spontaniczność. Nabożeństwa takie charakteryzuje niezwykła żywiołowość , kazania mają wyzwolić konkretne emocje (co jest rozumiane jako charyzmatyczne działanie Ducha Świętego). Domeną większości nabożeństw w kościołach baptystycznych jest kładzenie nacisku na poczucie wspólnoty, jedności. Nabożeństwa zazwyczaj są prowadzone przez pastorów (bądź diakonów), a w wyjątkowych sytuacjach także przez mężczyzn upoważnionych do tego przez zbór. Pastorzy niekiedy używają szat liturgicznych, często jednak zdarza się , że występują jedynie w garniturach. Obok chrztu i Wieczerzy Pańskiej członkowie kościołów baptystycznych podczas nabożeństwa zawierają także małżeństwa, pastorzy asystują także przy pogrzebach.


Specjalną formą nabożeństwa jest modlitwa za nowonarodzone dzieci - baptyści zgodnie ze swoją doktryną chrzest przekładają do czasu gdy człowiek osiągnie pełną świadomość swojego czynu - jednakże podczas specjalnej uroczystości proszą o to by nowonarodzone dziecko w świadomym wieku podjęło decyzję o chrzcie i przystąpiło do wspólnoty. Obok udziału w nabożeństwach drugą nie mniej ważną sferą życia duchowego baptystów jest indywidualna i rodzinna lektura Pisma Świętego. Te pogłębione studia wraz z udziałem w nabożeństwach stanowią podstawę praktyki religijnej członków kościołów baptystycznych nie tylko w Ann Arbor ale i na całym świecie.


03. Historia powstania i rozwoju Second Baptist Church w Ann Arbor
Drugi Kościół Baptystów (The Second Baptist Church ) w Ann Arbor może poszczycić się długą historią, niemal tak długą jak historia samego miasta. Obecnie Drugi Kościół Baptystów jest największym zborem w mieście skupiającym społeczność Afroamerykanów. Liczy on ponad 500 członków. Wedle źródeł archiwalnych zbór został założony w 1865 r., wydaje się jednak bardzo prawdopodobne, że jego początki mogą sięgać nawet 1859 r. kiedy to została powstała pierwsza unia kościołów ewangelikalnych. Pierwotna wspólnota chrześcijan Afroamerykanów w Ann Arbor mniej więcej w latach 50. uległa rozbiciu na dwa obrządki - baptystów i metodystów. Do rozłamu doszło najprawdopodobniej na tle spraw organizacyjnych niźli czysto doktrynalnych. Obecnie kościoły metodystyczny i baptystyczny pozostają najsilniejszymi kościołami afro amerykańskimi w Ann Arbor.


Choć początki Drugiego Kościoła Baptystów giną w mrokach historii jego dwudziestowieczna historia nie jest już zbyt zawiła. Przez blisko 80 lat (licząc od 1929 do 2002 r.) kościołem kierowało zaledwie trzech pastorów. W latach 1929 - 1965 był to C.W. Carpener, następnie posługę pastora przez kolejne 34 lata sprawował Emmet L. Green ( do 2002 r.), od tego czasu głową Drugiego Kościoła Baptystów jest pastor Lucas Lyons. Ci, którzy pamiętają pastora Carpenera wspominają go jako człowieka prawego lecz surowego jednocześnie. Jego następca był bardzo wyczulony na problemy społeczne i założył ośrodek opieki nad dziećmi dla pracujących rodziców. Z kolei pastor Lyons szczególną opieką objął małżeństwa zakładając specjalną sekcję do studiów nad rodziną, a także studentów dla których stworzył specjalny kampus. Powstał także specjalny program pomocy dla uczniów, którzy mają problemy z naukami ścisłymi, zwłaszcza z matematyką. Ma on być szansą na wyrównanie dysproporcji pomiędzy osiągnięciami biało- i czarnoskórych studentów. Przy zborze prowadzona jest również działalność charytatywna - raz w tygodniu ubodzy i potrzebujący mogą otrzymać rzeczy niezbędne aby prowadzić normalne życie (żywność, ubrania itp.). Z biegiem lat społeczność Drugiego Kościoła Baptystów zaczęła się powiększać. Przez lata jego członkowie uczęszczali do kościoła, który stał na posesji przy Beaks Street.


Pierwszy kościół po wielu remontach został jednakże ostatecznie rozebrany aby zrobić miejsce dla nowego kościoła. Co ciekawe jedną z głównych przyczyn przenosin siedziby kościoła stał się brak parkingu, który był dużym utrapieniem dla ludzi przybywających z innych części miasta. Aby temu zaradzić znaleziono odpowiednie miejsce, spłacanie kredytu pod hipotekę zajęło blisko piętnaście lat. Obecnie trwa nadal rozbudowa zboru, który chce poszerzyć swoje zaplecze dla działalności socjalnej i charytatywnej.


04. First Baptist Church w Ann Arbor - organizacja, historia, działalność, ludzie
Jednym z najprężniej działających zborów na terenie Ann Arbor jest First Baptist Church przynależący do kongregacji American Baptist Churches in USA. Zgodnie z liberalną linią działania kongregacji w Pierwszym Kościele Baptystycznym w Ann Arbor na pastorów ordynowane są również kobiety. Praktyki religijne zboru oscylują głównie wokół dynamicznego głoszenia Słowa Bożego, drugim kluczowym elementem staje się muzyka (jednakże zbór celuje w tradycyjnych wykonaniach oraz utworach).


Społeczność tworząca First Baptist Church w Ann Arbor ma duży nacisk kładzie także na chrześcijańską edukację wszystkich grup wiekowych - i tak dorośli mogą spotykać się na spotkaniach biblijnych, a także specjalnych spotkaniach formacyjnych, podczas których omawiane są książki teologiczne, organizowane są panele dyskusyjne itp. Oczywiście organizowane są także lekcje religii dla dzieci i młodzieży. Innym rysem charakterystycznym dla First Baptist Church w Ann Arbor jest również mocne zaangażowanie misyjne. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają grupy zwane Christ Care Small Groups - zrzeszają one osoby szczególne zaangażowane w różnorakie inicjatywy przykościelne i misyjne. Poszczególne grupy maja bardziej wyspecjalizowane pola działania (np. działalność charytatywna). W ciągu roku zbór organizuje wiele cyklicznych, a także specjalnych spotkań i eventów. Bardzo popularną formą integracji wiernych zboru są kościelne pikniki, a w razie niepogody spotkania przy ciastku i kawie. Corocznie świętowane jest także zakończenie roku szkolnego - a wyrazem tego - jest wspólne spotkanie uczniów i ich rodziców na lodach. Jednocześnie podczas każdych wakacji organizowana jest letnia szkoła biblijna. Podczas Świąt Bożego Narodzenia organizowany jest corocznie festiwal kolęd.

casino online aams

Obecnie najważniejszymi osobami w społeczności zboru First Baptist Church w Ann Arbor są: pełniący posługę pastorów małżeństwo Stacey Simpson Duke i Paul Simpson Duke; Sue Ellen Glover - dyrektor do spraw wychowania religijnego dzieci i młodzieży; organistka - dr Shin Ae-Chun, a także Kat Becker - dyrektor do spraw administracyjnych. Jedną z najprężniej rozwijających się inicjatyw jest przykościelne przedszkole (Ann Arbor Cooperative Nursery School). Przedszkole założone w 1937 r. jest najstarszą tego typu placówką w stanie Michigan. W latach 1961 - 1968 przedszkole należało do baptystów by potem przejść we władanie Betlejemskiego Zjednoczonego Kościoła Chrystusa na blisko 36 lat (do 2002 r.). Przedszkole jest otwarte dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Jednocześnie jest ono dostępne dla wszystkich rodzin bez względu na orientację seksualną, wyznawaną religię, rasę czy narodowość - nie ma zatem statusu szkoły wyznaniowej.


05. Działania misyjna i charytatywna First Baptist Church w Ann Arbor
Jednym z najważniejszych dzieł misyjnych First Baptist Church w Ann Arbor jest nawiązanie siostrzanych stosunków ze zborem La Iglesia Bautista w mieście Primera Nandasmo w Nikaragui. Oba kościoły kontakt nawiązały od 1987 r. Inicjatywa wyszła od kongregacji baptystów w Nikaragui, którzy chcieli poszukać w świecie możliwości nawiązania partnerskich stosunków z innymi zborami baptystycznymi. Jednym ze zborów, który na takie zaproszenie odpowiedział był właśnie kościół First Baptist Church w Ann Arbor, którego pierwsza delegacja przybyła do Nikaragui właśnie w 1987 r. Członkowie zboru w Ann Arbor nie pozostali obojętni na katastrofalne warunki materialne swoich współbraci w wierze zabierając do Nikaragui dary w postaci leków, środków opatrunkowych, przyborów szkolnych.

casino online

Jednocześnie zaoferowali swoją pomoc w remoncie tamtejszego domu parafialnego. Ponadto członkowie kościoła z Ann Arbor przeprowadzili także szkolenia dla katechetów z Nikaragui, które miały na celu podniesienie poziomu nauczania. Członkowie zboru w Nadsamo złożyli rewizytę, goszcząc wraz z rodzinami w Ann Arbor. Budżet zboru w Ann Arbor corocznie zabezpiecza środki na wspomaganie członków partnerskiego zboru w Afryce. Kościół w Ann Arbor może poszczycić się tym iż pomógł finansowo przy zakupie ziemi i rozpoczęciu działalności gospodarczej farmy, która stanowi własność zboru w Nandasmo i jest użytkowana przez całą jego społeczność. Swoistą formą wsparcia jest sprzedaż kawy „Xically,” której ziarno jest uprawiane właśnie w na farmie w Nandasmo. Członkowie zboru w Ann Arbor prowadzą jej sprzedaż, a uzyskane środki przekazują na wsparcie wspólnoty. Jednocześnie First Baptist Church udziela także pomocy swoim współbraciom z Nikaragui w sprawach administracyjnych oraz ekonomicznych, tak aby wspólnota - pomimo ciężkich warunków życia - mogła nadal swobodnie się rozwijać. Z kolei lokalną formą wsparcia dla potrzebujących jest noclegownia dla bezdomnych czynna w okresie zimowym. Noclegownia została otwarta w 1987 r. Idąc śladem innych zborów First Baptist Church otworzył się na tego typu działalność.


Obecnie noclegownia jest w stanie przyjąć dwudziestu mężczyzna zapewniając im ciepły i bezpieczny nocleg. Każdej nocy rolę gospodarzy schroniska pełni dwóch wolontariuszy. Ze względu na fakt iż First Baptist Church jest zborem otwartym na inicjatywy ekumeniczne, jest on mocno zaangażowany w projekcie „Habitat for Humanity” realizowanym zjednoczonymi siłami wielu chrześcijańskich kościołów. Główną ideą projektu jest wykupywanie domów zniszczonych, zagrożonych rozbiórką itp. Domy te są następnie remontowane i sprzedawane - po bardzo przystępnych cenach ludziom, dla których cena była główną przyczyną niemożności kupienia własnego domu.


06. Rozwój ciała i duszy czyli „Nieszpory” w First Baptist Church
Wtorkowe, popołudniowe spotkania modlitewne zwane„Nieszporami” w Kościele First Baptist Church w Ann Arbor liczą sobie już ponad dziesięć lat. Ich pomysłodawczynią była Linda Tate, która zauważyła, że ludzie, którzy korzystają z przykościelnej dobroczynnej stołówki co prawda mogą zaspokoić potrzeby ciała, gorzej zaś było z posługą duchową. I tak działalność charytatywna stała się polem do ewangelizacji - specjalnie dla korzystających z jadłodajni urządzono krótkie półgodzinne nabożeństwa połączone z modlitwą, lekturą Pisma Świętego i pobożnym śpiewem. Ponieważ spotkania odbywają się w porze popołudniowej (o godzinie 17.30) nazwano je „nieszporami” nawiązując tym samym do nazwy chrześcijańskiej starożytnej praktyki odmawiania modlitwy w okolicach zachodu słońca; przedostatniej części Liturgii Godzin.

online casino Canada

„Nieszpory” stały się miejscem modlitwy ludzi ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy „nieszporów” zgodnie świadczą, że dzięki możliwości wspólnotowej modlitwy ich życie stało się o wiele bogatsze. Uczestnictwo w zorganizowanej grupie daje im poczucie wspólnoty i umożliwia wspieranie się w trudnych chwilach. Spotkania modlitewne kładą duży nacisk na to aby uświadomić tej społeczności, że pomimo często krętych kolei życia Bóg nigdy ich nie opuszcza, a każdy człowiek-jakikolwiek by nie był- jest wielką wartością, stąd należy się mu się ogromny szacunek. „Nieszpory” stały się zarazem punktem wyjścia do kolejnych dobroczynnych inicjatyw. Często organizowane są akcje zbierania odzieży dla osób ubogich ( bez względu na to, czy są oni stałymi uczestnikami „Nieszporów”), członkowie First Baptist Church za pieniądze ze składek zakupili również kilkanaście egzemplarzy Biblii, które umożliwiają uczestnikom spotkań aktywny udział. Młodzież chętnie angażuje się podejmowane inicjatywy - m.in. prowadząc naukę tradycyjnego śpiewu podczas świąt Bożego Narodzenia, a także rozdając nowe niezniszczone czapki i rękawiczki. Okazjonalnie spotkania organizowane są - w zależności od liczby chętnych - także w inne dni, niekiedy elementem je ubogacającym są projekcje filmów o tematyce chrześcijańskiej. „Nieszpory” po ponad dziesięciu latach działalności stały się stałym punktem duszpasterstwa, odnosząc niebywały sukces. Okazuje się bowiem, że sama dobroczynność nie wystarczy - równie ważne jest stworzenie możliwości dla rozwoju duchowego.


Dzięki „nieszporom” z jednej strony wzrosło zaufanie do zboru, z drugiej zaś udało się zaoferować konkretne wsparcie duchowe i materialne dla pokaźnej grupy potrzebujących ludzi i dać im przez to nadzieję na poprawę swojego losu. Czas pokaże czy równie dobre owoce przyniesie kolejne dziesięciolecie wtorkowych „nieszporów.” Wszystko wskazuje, że jednak nic się w tej kwestii nie zmieni.


07. Historia powstania St Paul Missionary Baptist Church w Ann Arbor
Początków zboru St Paul Missionary Baptist Church w Ann Arbor szukać trzeba w czerwcu 1960 roku kiedy przyszły pastor Anthony Robinson zorganizował w domu państwa Ruth i Goldena Moorman nieformalne spotkanie założycielskie przyszłego kościoła. Wespół z grupą entuzjastów opracował plany stworzenia formalnej wspólnoty kościelnej, już wówczas padł pomysł (zresztą jednomyślnie zaakceptowany) nazwy dla przyszłego kościoła - The St Paul Missionary Baptost Church. Pierwsze oficjalne spotkanie odbyło się zaś 8 sierpnia 1960 r. - nowa idea zgromadziła wokół siebie 120 osób, którzy stali się pierwszymi członkami nowozałożonego kościoła.

High limit slots

Niekwestionowanym przewodnikiem nowego zboru stał się pastor Anthony Robinson, jego pomocnikiem został zaś pastor Onsbe Wiley. Pastor Robinson przystąpił z zapałem do organizowania nowej wspólnoty. Jedną z pierwszych inicjatyw było powołanie rady diakonów, której przewodniczącym został Eli Longstreet. Następnie powołano Radę Parafialną; w jej pierwszym składzie zasiedli Willy Bray, Ruth Moorman, Shirley Robinson oraz Alice Weatherspoon. Obowiązki księgowej i przewodniczącej komitetu pod budowę przyszłego kościoła objęła Ruth Moorman. Niedzielne nabożeństwa były transmitowane przez lokalną stację radiową WAAM. Oprawę muzyczną zapewniał chór, którego dyrektorką była Ruth Moorman. Nie były to łatwe czasy dla społeczności nowego kościoła. Podstawową bolączką był brak stałego miejsca, w którym można było prowadzić nabożeństwa. Korzystając z uprzejmości innych pastorów wspólnota organizowała nabożeństwa w niedzielne popołudnia. W końcu, w sierpniu 1960 r. wspólnota wynajęła dawną salę taneczną w jednym z budynków w północnej części Ann Arbor, co umożliwiło regularne odprawianie nabożeństw. Jednocześnie ruszyła szkoła niedzielna; wraz ze wzrostem wspólnoty rozwinęło się duszpasterstwo młodzieżowe, powstało Towarzystwo Misyjne, chór młodych mężczyzn. Pierwszą stałą siedzibą wspólnoty stał się kościół przy Huron Street, gdzie nabożeństwa odprawiano przez kolejne piętnaście lat. W 1980 r. wspólnota zakupiła dawny budynek szkolny, który został przystosowany do potrzeb kościoła. Pod koniec lat 70., pastor Robinson zaczął tracić wzrok, jednakże nadal prowadził duszpasterstwo i działalność ewangelizacyjną.


Założyciel i charyzmatyczny przywódca St Paul Missionary Baptist Church Ann Arbor zmarł 4 stycznia 1998 roku. Tymczasowym administratorem zboru na kolejne pół roku został pastor Johnnie L. Eddins. 18 lipca 1999 r. obowiązki nowego proboszcza przejął pastor Maurice Gordon. Pastor Gordon podjął się zreorganizowania kościoła aktywując zwłaszcza duszpasterstwo dzieci i młodzieży (powstały m.in. studia biblijne dla młodzieży, a także „dziecięcy kościół”).

08. Rys historyczny powstania i rozwoju Ann Arbor Chinese Christian Church
Rozpoczęcie działalności Ann Arbor Chinese Christian Church sięga 1979 roku. Zalążkiem przyszłego kościoła była niewielka wspólnota chrześcijan pochodzenia chińskiego skupiona wokół szkoły biblijnej, która w Ann Arbor działała od 1960 roku. Wspólnota starała się docierać przede wszystkim do chińskich studentów, aby zaprosić ich do lektury Pisma Świętego. Jednakże wielu uczestników szkoły biblijnej z różnych przyczyn nie uczęszczało regularne na niedzielne nabożeństwa.


Ówczesny przewodniczący szkoły biblijnej - Victor Chu - podzielił się tym spostrzeżeniem z pastorem Packard Road Baptist Church, do którego należeli chińscy członkowie szkoły. Dzięki zjednoczonym Wisełko Pacard Road Baptist Church oraz Konwencji Baptystów w Stanie Michigan do pomocy duszpasterskiej przy społeczności chińskiej został skierowany Joshua Wong - student seminarium teologicznego (Southwestern Baptist Theological Seminary), który swoją praktykę duszpasterską pełnił zarówno wśród chińskiej społeczności Pacard Road Baptist Church oraz wśród uczestników szkoły biblijnej. W 1981 r. rozpoczęto odprawianie nabożeństw w języku chińskim co dało pewną stabilizację posługi duszpasterskiej dla społeczności chińskiej i było zalążkiem dla powstania przyszłego kościoła. Joshua Wong, który rozpoczął pracę duszpasterską jako praktykant ukończył studia w 1982 r. i powrócił do pracy jako tymczasowy pastor dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez kongregację North American Board Mission. Formalnie kościół został założony w 1983r. - Joshua Wong został obrany proboszczem, przybrano nową nazwę: Ann Arbor Chinese Christian Church, a decyzją większości osób przyłączono się Południowej Konwencji Baptystów. Ta ostatnia decyzja wywołała jednak rozłam - część osób odmówiła się przyłączenia się do Południowej Unii Baptystów i stworzyła niezależny chiński kościół. Joshua Wong przestał pełnić urząd pastora w 1985 r. Jednocześnie zaczęto inicjować wysiłki aby połączyć dwie zwaśnione wspólnoty, wysiłki te jednak spełzły na niczym. W 1985 r. trzy czwarte wiernych nadal opowiadało się za afiliacją Południowej Konwencji Baptystów.


Następcą pastora Wonga został Jakub Lintang, który posługę duszpasterską pełnił do lutego 1988 r. Trzecim pastorem Ann Arbor Chinese Christian Church był Wah-Yiu Fu. Podczas sprawowania przez niego funkcji pastora kościół zyskał wielu nowych wiernych. W lutym 1997 r. wspólnota zakupiła dużą, ponad ośmiohektarową działkę, na której powstał nowy kościół, którego budowa została zakończona w 2001 r. Od 1999 r. posługę pastora pełni Andrew Teo. Wspólnota systematycznie się rozrasta - obecnie w cotygodniowych nabożeństwa bierze udział około 360 osób, z czego blisko jedną trzecią stanowią dzieci i młodzież.


09. Główne idee misja i działalność Ann Arbor Chinese Christian Church
Członkowie wspólnoty Ann Arbor Chinese Christian Church nawiązując do tradycji kościołów ewangelikalnych, jako główny cel swojej misji wskazują łączenie ludzi z Bogiem i innymi ludźmi poprzez praktyki religijne, studia biblijne, wspólnotową działalność oraz działalność misyjną i ewangelizacyjną. Praktyki religijne obejmują przede wszystkim niedzielne nabożeństwa na które składa się kazanie, modlitwa oraz muzyka. Wierni Ann Arbor Chinese Christian Church czerpią z bogactwa skarbnicy muzyki chrześcijańskiej śpiewając zarówno starożytne hymny jak i pieśni z nowoczesnego repertuaru. Muzyka stanowi sferę integrującą całe zgromadzenie - stąd wszyscy wierni są zobligowani do aktywnego uczestniczenia w nabożeństwie.


Jednakże fundamentem każdego nabożeństwa jest kazanie, podczas którego pastor objaśnia Słowo Boże zapisane w Biblii. Najczęściej stosowana jest metoda „przykładów” - biblijne wersety są objaśniane na konkretnych przykładach, które można łatwo zapamiętać i stosować w codziennym życiu. Praktyki religijne oprócz coniedzielnych nabożeństw uzupełniają spotkania modlitewne, podczas których udzielają się także przykościelne zespoły muzyczne. Kolejną sferą działalności kościoła jest systematyczne pogłębianie wiedzy o Biblii. Pismo Święte traktowane jest jako drogowskaz na całe życie stąd studia biblijne są otwarte dla wszystkich grup wiekowych - od małych dzieci po seniorów. Oczywiście podstawową praktyką jest objaśnianie Bożego Słowa przez pastora, jednakże gruntowne studia biblijno - teologiczne w Ann Arbor Chinese Christian Church realizowane są w ramach szkoły niedzielnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także na specjalnych panelach dyskusyjnych. Członkowie Ann Arbor Chinese Christian Church bardzo duży nacisk kładą na poczucie wspólnoty - obok wyznawanej wiary łączy ich także pochodzenie etniczne, co dodatkowo zacieśnia więzy między społecznością tworzącą ów zbór. Członkowie wspólnoty mają wspierać się nawzajem, pocieszać się wzajemnie, a także umacniać w wierze. W organicznym rozwoju wspólnoty bardzo dużą rolę odgrywają poszczególne duszpasterstwa: duszpasterstwo młodzieży, duszpasterstwo akademickie, duszpasterstwo dla osób w podeszłym wieku, duszpasterstwo rodzin, a także - co wyróżnia ową wspólnotę na tle innych zborów w Ann Arbor - duszpasterstwo, którego misją jest integracja pomiędzy społecznością azjatycką a amerykańską.


Kościół prowadzi także prężnie rozwijającą się działalność misyjną, nakierowaną - w wymiarze zagranicznym - przede wszystkim na pomoc krajom azjatyckim. W wymiarze lokalnym zaś za „działalność misyjną” uważana jest każda działalność, która przyczynia się do rozwoju wspólnoty. Działalność misyjna realizowana jest poprzez duszpasterstwo misji zagranicznych, grupy ewangelizacyjne a także dzięki pracy grup charytatywnych.


10. Lokalna i międzynarodowa działalność misyjna Crossroads Community Baptist Church
Zgodnie ze swoją nazwą Crossroads Community Baptist Church istotnie przekracza granice - dzięki aktywnej działalności misyjnej wspólnota tego kościoła dociera do wielu zakątków świata ewangelizując i jednocześnie niosąc pomoc charytatywną. I tak w styczniu 2012 r. przy wsparciu innych kościołów z terenu Ann Arbor wyruszyła wyprawa misyjna do Nikaragui, której głównym celem było niesienie pomocy lekarskiej przede wszystkim do miasta Managua, jak i innych zakątków w kraju.


W maju bieżącego roku członkowie Crossroads Community Baptist Church pomogli wspólnocie Kościoła baptystów w Gaylord w stanie w Michigan w generalnym remoncie i adaptacji starego budynku, w którym niegdyś prowadzona była działalność komercyjna na kościół, który będzie miejscem sprawowania nabożeństw dla tamtejszej wspólnoty. W czerwcu 2012 r. kolejni misjonarze pod wodzą DeAnn’a Van Sickle’a ruszyli do Nikaragui aby tam rozwijać działalność katechetyczną wśród dzieci oraz wspierać rozwój lokalnych kościołów (zwłaszcza wspierać budowę nowych kościołów) w rejonach Managui. W lipcu grupa misjonarzy zawitała w Kalkucie w Indiach, gdzie pod wodzą Kevina Richardsona przez pięć tygodni pomagała w prowadzeniu jednego z sierocińców. Członkowie Crossroads Community Baptist Church zaangażowani są także w wiele projektów prowadzonych w porozumieniu z innymi lokalnymi kościołami. Jednym z takich projektów jest założenie pod nazwą „Christian challenge,” którego ideę stanowi wykształcenie „liderów - ewangelizatorów” na Uniwersytecie w Michigan, Eastern Michigan University oraz na Community College Washtenaw. Owo liderzy mają następnie prowadzić szeroko pojętą ewangelizację w środowiskach studenckich, kształcąc jednocześnie innych studentów aby pozyskać jak najwięcej młodych osób do ewangelizacji. Kolejną odsłoną współpracy z innymi lokalnymi kościołami jest projekt obozów sportowych dla dzieci i młodzieży z Ann Arbor. Dzięki efektywnej współpracy udało się zorganizować zawody koszykówki, piłki nożnej, dziewczęta zaś mogły szkolić swoje umiejętności podczas obozów dla cheerleaderek.


Oczywiście nie brakuje także inicjatyw typowo charytatywnych - bożonarodzeniowe paczki dla dzieci (ciekawym pomysłem jest zbiórka pudełek po butach aby następnie wypełniać je małymi prezencikami). Podobna inicjatywa organizowana jest przy Święcie Dziękczynienia - zbierane są wówczas produkty żywnościowe, które służą ubogim rodzinom w organizacji uroczystego obiadu. Członkowie Crossroads Community Baptist Church pomagają także organizacji Gideons, która corocznie organizuje dzień biblijny na Uniwersytecie Michigan oraz w Eastern Michigan University, udzielając im wsparcia w postaci użyczenia niezbędnego sprzętu i organizacji odpowiedniego zaplecza.


11. Życiorys pastora Maurice’a Gordona lidera St Paul Missionary Baptist Church
Pastor Maurice Gordon, któremu przyszło piastować urząd pastora po pierwszym duszpasterzu i współzałożycielu St Paul Missionary Baptist Church pastorze Anthonym Robinsonie urodził się w miejscowości Ft. Lauderdale w stanie Floryda jako drugie z dziewięciorga dzieci. Miejscem jego dorastania było Chicago Illinois.


W szkole osiągał bardzo dobre wyniki w nauce, osiągał także sukcesy sportowe - pomimo tych uzdolnień podjął śmiałą decyzję i w ostatnim roku porzucił szkołę aby związać swe losy z wojskiem. Przyszły pastor wstąpił do Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Pobyt w wojsku stał się prawdziwą „szkołą życia,” a doświadczenia zeń wyniesione miały wpływ na jego dalsze losy życiowe. Przyszły duchowny poznał smak wojny walcząc jako żołnierz w Wietnamie. Nie oparł się także używkom tego świata - przez osiemnaście lat walczył z narkotykowym nałogiem. Jego życie było swoistą sinusoidą - życie „na krawędzi” z doświadczeniem bezdomności, pobytu w więzieniu, zmagania się z narkotykowym nałogiem mocno kontrastowało z późniejszym żywotem adwokata, ojca rodziny, a przede wszystkim człowieka, który został duchownym. Maurice Gordon po raz pierwszy poczuł, że Bóg wzywa go do służby w styczniu 1985 r. Wspomina on pewną styczniową noc, podczas której zatęsknił za życiem poświęconym pracy duszpasterskiej i oddania Bogu. W tym czasie Grodon piął się po szczeblach akademickiej kariery. Ukończył ze znakomitymi wynikami Bernardino Valley College, następnie został stypendystą Univeristy of Redlands, studia na tejże uczelni ukończył w 1988 r. otrzymując stopień licencjata z zakresu nauk antropologicznych i socjologicznych. W 1989 r. podjął dalsze studia na wydziale Nauk Społecznych w University of Michigan. Tam uzyskał tytuł magistra pracy socjalnej. W 1989 r. Maurice Gordon przystąpił do wspólnoty Second Baptist Church w Redlands. To wówczas poznał pastora Anthony’ego Greena, który wywarł na nim wielkie wrażenie. Jednocześnie nadal walczyło w nim powołanie do służby bożej a życiem zwykłego „cywila.” W listopadzie 1991r. Gordon został członkiem New Hope Baptist Church w Ann Arbor.


Tam przyszedł kolejny przełom. Wielki wpływ na Gordona miały kazania i nauki głoszone przez pastora doktora Alberta J. Lightfood Jr. Pod ich wpływem, w marcu 1997 r. Gordon podjął ostateczną decyzję aby zostać duszpasterzem - po dwóch latach przygotowania teologicznego, 14 maja 1999 r. osiągnął swój cel - został ordynowany na pastora. Po śmierci swojego dawnego wzoru kaznodziei w lipcu 1999 r. przejął pieczę duszpasterską nad społecznością tworzącą New Hope Baptist Church w Ann Arbor, pełniąc ową posługę po dzień dzisiejszy, ciesząc się bardzo dobrą opinią wśród swoich parafian.


12. Teologiczne korzenie baptyzmu, rozwój wyznania w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
Wszystkie istniejące kongregacje baptystyczne istniejące zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i na całym świecie swój początek biorą przemyśleń teologicznych, jakie rozwinęły się w Anglii w XVII w. Z historycznego punktu wiedzenia podwaliny pod rozwój baptyzmu dały postulaty szwajcarskich anabaptystów, którzy obok umiejscowienia Pisma Świętego w centrum wiary, zaprzeczyli także sensowności udzielania chrztu niemowlętom i małym dzieciom. Anabaptyści stali się obiektem prześladowań zarówno ze strony kościoła rzymskokatolickiego jak i luterańskiego.


Anabaptyści, którym udało się ocaleć z zawieruchy prześladowań w Anglii trafili na podatny grunt dla swoich postulatów, Otóż od końca XVI w. część kościołów protestanckich (tzw. dyssynterzy) odrzuciła zwierzchnictwo państwowego Kościoła Anglikańskiego - dyssynterzy (zwani także „niezależnymi) stawiali na „kościoły otwarte,” gdzie członkostwo nie wynikało z faktu ochrzczenia (to był główny zarzut przeciwko chrzczeniu niemowląt) lecz aktu wiary i dobrowolności. To właśnie na styku dyssenterów z anabaptystami narodził się kościół baptystyczny. Pierwsze zbory batystów w powstały w Holandii na początku XVII w. Głównymi liderami charyzmatycznej wspólnoty byli John Smyth oraz Thomas Helwys, który po 1612 rozpoczął organizowanie struktur pierwszego zboru baptystycznego w Anglii. Pierwszy rozłam w doktrynie baptystów miał miejsce na tle nauki o zbawieniu - część opowiedziała się za koncepcją Kalwina i nauce o predestynacji. Druga grupa natomiast za podstawowy czynnik determinujący zbawienie uznała wolną wolę. Obecnie spora część zborów baptystycznych działających w USA odwołuje się do koncepcji wolnej woli. Skąd zatem wzięli się baptyści w Nowym Świecie? Pierwszym baptystycznym pastorem, który podjął pracę w ówczesnej kolonii angielskiej był Roger Williams, który rozpoczął swoją działalność w Massachusetts. W 1683 r. założył pierwszy kościół baptystów w USA w Rhode Island - był to tym samym pierwszy kościół oparty na absolutnej wolności religijnej. W tym samym czasie powstał także zbór w Newport, będący dziełem Johna Clarke’a. Głównymi ośrodkami rozwoju baptystów w XVII w. stały się New Jersey i Filadelfia.

Canadian online casino

Do końca 1790 r. w USA blisko 60 tysięcy stało się wyznawcami baptyzmu, powstało 750 kościołów zespolonych w 35 kongregacjach. Od początków XVIII w. baptyści w USA podjęli aktywne działania mające na celu rozdział kościoła od państwa. Także baptyści szczególnie mocno domagali się wprowadzenia zapisu o wolności religijnej - to dzięki ich interwencji zapis ów pojawił się w Karcie Praw z 1791 r. co było niewątpliwym sukcesem tego młodego wyznania. W 1833 r. baptyści mogli świętować kolejny sukces - bowiem właśnie do 1833 r. prawodawstwo wszystkich stanów USA potwierdziło zasadę rozdziału kościoła i państwa z uznaniem praw wolności religijnej, co stanowiło spełnienie ich podstawowych postulatów.


13. Baptyści w USA - miejsce na tle innych wyznań, podziały, dyskusje
Ze statystyk wynika, iż baptyści stanowią obecnie jedno z najbardziej liczących się wyznań w USA. Najwięcej członków liczy kościół rzymskokatolicki, jednakże już drugie miejsce w statystykach wyznaniowych pod względem liczebności zajmują południowi baptyści (kościoły zrzeszone w Southern Baptist Convention), które należą do konserwatywnego nurtu tego wyznania.


Kolejnymi uniami baptystycznymi, które znalazły się pierwszej dziesiątce największych wyznań w USA stanowią kościoły zrzeszone w Narodowej Konwencji Baptystów w USA oraz kościoły zrzeszone Narodowej Konwencji Baptystów w Ameryce. Jednocześnie w USA funkcjonują jeszcze zbory działające w ramach Amerykańskich Kościołów Baptystycznych oraz Międzynarodowej Baptystycznej Społeczności Religijnej. Nie wliczone są w to zbory niezależne - stąd tak naprawdę siła wszystkich odcieni baptyzmu w USA jest trudna do oszacowania. Ann Arbor jest modelowym przykładem przenikania się różnych odcieni baptyzmu z wieloma innymi wyznaniami. I tak w mieście liczącym ponad 114 tysięcy mieszkańców funkcjonuje aż 11 kościołów baptystycznych różnych proweniencji przy jednoczesnej działalności kościołów rzymskokatolickiego, zielonoświątkowego, protestanckiego, apostolskiego, metodystycznego, biblijnego i wielu innych kościołów pomniejszych wyznań i obrządków. Udział baptystów w ogólnej strukturze wyznań protestanckich w USA stanowi blisko 1/3. Baptyści stanowią jedno z najbardziej „rozbitych” wyznań w USA. Pod względem geograficznym wyznawców tej religii można podzielić na baptystów północnych i południowych gdzie powstały osobne unie. Na południu obok Południowej Unii Baptystycznej, która zrzesza najwięcej wiernych, pokaźną część baptystów stanowią spadkobiercy tzw. Ruchu Landmark, zgromadzeni w American Baptist Associacion i Baptist Missionary Associacion - cechuje ich zamknięcie na porozumienie z innymi kościołami. Za „prawowierne” kościoły baptystyczne uznają jedynie te, które praktykują udzielanie chrztu przez zanurzenie. Mocno rozwijającym się skrzydłem są zbory niezależne, wśród których dominuje Baptist Bible Fellowship International. Nieco mniej członków liczą grupy tzw. baptystów pierwotnych, którzy są spadkobiercami spuścizny kalwińskiej - praktykują też inne w stylu, „surowe” nabożeństwa, które mocno różnią się od charyzmatycznych wystąpień niektórych pastorów.


Osobne skrzydło stanowią baptyści z Północy skupieni w trzech głównych ośrodkach: American Baptist Churches in the USA, baptyści „konserwatywni” skupieni w przede wszystkim wokół Baptist General Conference , Conservative Baptist Associacion a także North American Baptist Conference , baptyści „separatystyczni” (głównie zrzesza ich  General Association of Regular Baptist Churches).


14. Meandry pomocy dla bezdomnych - casus Ann Arbor First Baptist Church
Jednym z fundamentów działalności First Baptist Church w Ann Arbor jest szeroko rozumiana działalność charytatywna, w tym m.in. zapewnienie schronienia dla bezdomnych. Swoistym eksperymentem było wybudowanie drewnianego pawilonu blisko kościoła (koszt budowy wyniósł ponad 15 tysięcy dolarów), który to miał służyć jako schronienie dla bezdomnych. Taka forma pomocy jednak nie zdała egzaminu i pawilon powstały w 2008 r. został przekazany dla Uniwersytetu w Michigan, gdzie stanie się częścią wyposażenia Ogrodu Botanicznego.


Główną przyczyną tak drastycznego zakończenia funkcjonowania pawilonu było zachowanie nocujących tam ludzi (głównie mężczyzn), które mocno dawało się we znaki lokalnej społeczności. Pawilon został zbudowany jako schronienie dla bezdomnych, którzy za miejsce noclegowe obierali sobie najczęściej przykościelny park, bądź portyk u drzwi wejściowych do kościoła. Dochodziło do sytuacji, że niektórzy wierni (zwłaszcza starsi) bali się po prostu wejść do świątyni. First Baptist Church zgodnie ze swoją misją nie chciał po prostu wyrzucić bezdomnych nie oferując im nic innego w zamian. Taką alternatywą stał się właśnie drewniany pawilon, który posiadał zadaszenie i podłogę (bez ścian bocznych). Miast miejscem noclegu pawilon szybo stał się jednak miejscem spotkań alkoholików i narkomanów. Co więcej część z nocujących tam bezdomnych niejako „przywłaszczyła” sobie to miejsce stając się napastliwa i brutalna wobec przybyszów z zewnątrz. Ta sytuacja rodziła zarówno niebezpieczeństwo dla osób, które chciały skorzystać z możliwości noclegu jak i stała się coraz bardziej nieznośna dla osób mieszających bezpośrednio przy pawilonie. Początkowo próbowano zreformować zasady korzystania z pawilonu - w pawilonie mogło nocować nie więcej niż pięć osób, starano się także bardziej kontrolować osoby, które z niego korzystały. Jednakże pomimo dobrych chęci niepokojące sytuacje nadal się powtarzały a kościelną wspólnotę nie stać było na wynajęcie całonocnej ochrony lub zainstalowanie kamer. Ostatecznie członkowie rady parafialnej zadecydowali, że należy skończyć z taką formą pomocy bezdomnym. Ich decyzją kościoła w czasie zwyczajnego posiedzenia głosowali, aby zakończyć eksperyment, wywołało to głośne protesty bezdomnych, którzy poczuli się wyrzuceni na ulicę.


Wedle ich opinii ludziom po prostu nie był przyjemny widok ich samych oraz ich rzeczy jakie znajdowały się w pawilonie. Jednak wola członków kościoła jest nieugięta - chcą oni jednak nadal angażować się w pomoc dla ubogich i bezdomnych, m.in. poprzez wydawanie darmowych posiłków a także poprzez zapewnienie większej ilości łóżek w noclegowniach w razie niepogody. Jednocześnie członkowie First Baptist Church w Ann Arbor rozważają podjęcie nowej inicjatywy, która mogłaby w jakiś sposób zrekompensować zamknięcie pawilonu.


15. Pismo Święte podstawą wszechrzeczy czyli wspólne zasady wiary wszystkich baptystów
Wszystkie kościoły baptystów z Ann Arbotn - wespół z innymi kościołami baptystycznymi na świecie mają pewien wspólny fundament wiary. Tworzą go zasady wiary, które nie podlegają żadnej dyskusji. Naczelną zasadą jest wiara w Boga - Stwórcę i Zbawcę Świata; baptyści uznają także doktrynę trynitarną wierząc, że Bóg istnieje w trzech, równych osobach (Ojca, Syna i Ducha Świętego). Podobnie baptyści uznają także zarówno naturę ludzką i boską Jezusa Chrystusa. Chrystus uznawany jest za Zbawiciela, który poniósł krwawą ofiarę dla ocalenia grzeszników.

Kasyno Online

Wszyscy baptyści uznają dogmaty o zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, wierząc także w paruzję. Jednocześnie baptyści - co stanowi jedną z głównych różnic z doktryną kościoła katolickiego - odrzucają transsubstancjację (co prawda uznają oni, że Chrystus jest „duchowo” obecny w chlebie i winie, jednakże nie zachodzi weń żadna materialna przemiana). Wieczerza Pańska ma zatem charakter pamiątki a nie ofiary. Kolejną kluczową kwestią stanowiącą fundament dla wszystkich kościołów baptystycznych jest nacisk położony na nadrzędną rolę Pisma Świętego. Jako natchnione Słowo Boże jest jedynym źródłem objawienia. Fundamentalną różnicę z katolicyzmem stanowi także kwestia podejścia do zbawienia. Kościoły baptystyczne uznają bowiem naukę wedle której zbawienie jest możliwe jedynie dzięki łasce Boga. Człowiek jako istota z natury grzeszna sam z siebie nie jest w stanie zrobić nic dla swojego zbawienia (nie pomogą mu w tym dobre uczynki). Jednocześnie tylko człowiek nawrócony (co w ujęciu baptystów oznacza przyjęcie Chrystusa za swojego Zbawcę) może dostąpić zbawienia. Ludzie nawróceni powołani są do świętości - w ich życiu można odczuwać działanie Ducha Świętego, który ma dawać im siły i charyzmat do dalszej ewangelizacji. Ewangelizacja jest misją i obowiązkiem każdego baptysty. Uznając kapłaństwo wszystkich wierzących baptyści odrzucają jednocześnie koncepcję „kapłana pośrednika” pomiędzy Bogiem a ludźmi. W doktrynie baptystów jedynym arcykapłanem jest Jezus Chrystus.


Odrzucenie sakramentalnego wymiaru kapłaństwa doprowadziło także do zniesienia podziału kler-laikat. Kościoły baptystyczne są zarządzane kolegialnie, mogą zrzeszać się w różne organizacje, jednakże żaden zbór nie jest nadrzędny wobec drugiego. Wszyscy baptyści odrzucają praktykę chrztu niemowląt i dzieci - chrzest ma być świadomym wyborem Chrystusa jako Zbawcy - czego dzieci nie są w stanie uczynić. Inną cechą charakterystyczną jest przestrzeganie wolności religijnej - przyjęcie Chrystusa ma być aktem wolnej woli, a nie przymusu. Konsekwencją tej nauki jest także oddzielenie kościoła od państwa. Baptyści uznają, że mieszkanie spraw boskich i ludzkich nie wychodzi z korzyścią dla żadnej ze stron.16. If you are going to a formal event and aren't quite sure what to wear...

you can't fail with a simple black dress. No matter what the decade, a simple, little black dress has always been in style and will never go out. Consider this next time you aren't sure what to wear. If you want to make yourself look thinner, try to wear the color black. Whether it is a black shirt, skirt, dress or suit, the color tends to make the whole body appear to be thinner. If black is not a color you are fond of, try to accessorize your outfit with brighter colors. Never buy a dress, skirt, shoes or blouse just because the sale price is too good to pass up. If it doesn't fit into your fashion plan and is not flattering to your figure, it is not worth buying no matter how good the deal. It will sit in your closet and be a waste of money. Clumps of makeup are not an attractive look for female. In fact, recent polls taken by men find that the less makeups, the better. This does not mean that you have to avoid makeup altogether; try to use warm tones and put on just one layer of mascara and eyeliner. Crocheted clothing is back in style once again. The most popular pieces this season happen to be crocheted vests. These comfy vests come in a multitude of colors, patterns, and thicknesses to add a cozy and homemade look to any outfit. Try wearing them over your plain shirts or dresses. As you start to get grayer, and your hair is almost 50 percent gray, you will want to look into a permanent dye. It does not wash out, though, which means that each month you will begin to see your roots showing through. One trick to help with this is to put in highlights near your part and your temples.

Go shopping with friends and help each other pick out clothes. Your friends can be your best resource when it comes to choosing the right outfits to wear. You want the people closest to you to help you because they are the ones that are going to help you look your best. If you are used to dressing down but you would like to spruce up your style, try buying some sparkly accessories. These will make your outfit look brighter and you will not have to change your entire style. You can make a plain outfit fit for any occasion by changing the style of accessories. If you have to wear stockings, make sure that you wear some that fit you very well and are not too large or too small. Wearing the wrong size can make you very uncomfortable and it does not look good for you if you have to adjust them in public areas. To add a touch a bit of "spring" to your wardrobe, go with mint green this season. This soft green looks great on its own or when paired with other colors like neutrals and other subdued hues. You can find it in various shades and in everything from dresses to shoes. Take advantage of the summer fashion season. The summer is the most open season when it comes to fashion. There are very few colors that are frowned upon, and the style options are usually endless. Wear the craziest colors and funkiest styles that you can think of while you can. When it comes to smear fashion, anything is possible. When choosing accessories, stick to one large, statement piece. Dangling earrings, a big necklace, and a chunky bracelet give the eyes nowhere to rest. If you want the focus to be on your necklace, wear studs in your ears. If you don eye-catching earrings, skip the necklace altogether to avoid looking too "busy." The best time to apply body moisturizer is directly after you shower. Use it before you dry off, or after a gently towel drying. This will help to lock the moisture from the shower into your skin, doubling the benefits of the moisturizer. It will also require that you use less of the product.

Wearing sheer clothes can make you look sexy, but you have to make sure that you are very careful about how sheer the clothing is and in what area. Wearing something that is too sheer, particularly in private areas, will make you look trashy more than it will make you look classy. A good fashion tip is to start experimenting with your style if you've become very bored with your wardrobe. You can do this by simply trying out a new type of clothing that you've never worn before such as a scarf or certain kind of dress. This will definitely freshen up your wardrobe. Do not wear your hair too dark if you have lighter skin and/or lighter eyes. While darker hair looks nice on people that have darker eyes and skin tones, it will only make you look washed out. If you must darken your hair, put some streaks in it in order to brighten them up. Even though something is all the rage in fashion at the moment, do not wear it if it does not compliment your body type and/or personal style. For example, people that are on the heavier side should not wear skinny jeans. They are not very flattering so you will not look trendy if you wear them. Clear out your closet. While it can seem like more clothing means more options, the opposite is true. A cramped and cluttered closet will only hinder your fashion choices. Go through your wardrobe and get rid of anything that doesn't fit you well or you haven't worn recently. A few tasteful and versatile pieces are far more useful than styles from decades past. If you have frizzy hair, look for a shampoo and conditioner that has moisturizing properties. This will put a protective layer over the cuticle of your hair, keeping it from taking in too much moisture. Also, stay away from anything that advertises itself as having "volumizing" properties; this includes rice and wheat.17. To save money on your health insurance premiums, opt for catastrophic coverage rather than comprehensive

While comprehensive covers doctor visits and prescriptions, catastrophic coverage covers hospital visits and emergency care. If you are a fairly healthy person who doesn't visit the doctor often, this may be the most effective way to save money. Make sure your insurance will cover overseas doctor visits. If you have health insurance, it is important to read the fine print. You don't want to get sick in a foreign country, go to the doctor, and find yourself unable to pay for it. Make sure you have extra money available should your health insurance provider not cover the expenses. When getting dental insurance, do not get features that you do not think you are going to use. For instance, many dental plans are packed with additional discounts for prescription drug plans. If you feel like you do not need it, don't get it. It will just end up costing you more. Instead of paying high rates for certain health insurance, go with an HMO. Not only will this save you a lot of money, but they are easier to use. Also, most HMOs do not have as many restrictions on pre-existing conditions as regular health insurance companies do, meaning it is easier to get approved for an HMO. Make sure that you read the fine print before singing a contract for medical insurance. Otherwise, you may end up agreeing to terms that you do not like. If there are words in the contract that you do not understand, ask a family member or friend to help you or look it up on the internet.

Some of the most affordable health insurance plans you can purchase will offer you a network of doctors and hospitals to visit should you get sick. Always check with the places and people mentioned in this network to see if the level of care provided is adequate for the money you're spending on the insurance policy. When traveling out of the state or out of the country, check with your health insurance company first to make sure you are covered for illness or injury. Especially if you rely on Medicare for health insurance, you may not have to travel far to be outside your insurance company's network. If you are a person that is looking into personal health insurance, and you maybe go to the doctor once or twice a year, you should look into a Health Savings Account. It's kind of like a insurance that has a low premium but a high deductible. The money that you didn't spend on a premium would go into an account pre-tax to use when you have unexpected medical expenses. Use an online calculator to figure out how much a particular insurance plan will cost you. There are many available from different sites that can help you compare different plans. You can figure out what balance you want to strike between premiums and deductibles and also compare the cost of copays and other fees. When you are looking into purchasing your own health insurance, you should sit down and make a list of things that are important to you. You need to consider whether or not your current doctor will be in the network. When you have made a list, it will be easier to start your research, especially if you know what their customer service is like or how much of a premium you can afford. To lower the deductible costs of your health insurance, choose a plan whose network includes your primary care doctor as well as your preferred specialists. This will save you from paying a fee to continue to visit your primary care doctor and from paying fees to see your preferred specialists. Before you change your health insurance plan, check to see if your personal or family doctor is included in the coverage. Some insurance companies will only cover you if you use their doctors, so you may want to steer clear if your family physician is not an approved one in their network.

When considering a health care insurance plan from your employer, consider any lifestyle changes that may have taken place, that would effect your rate. Circumstances such as getting married, having children and being diagnosed with a disease may effect your rates. It may be smarter to check with other providers to see if they can provide a better rate. When shopping around for a great healthcare policy, always make sure that you're comparing policies online. You can receive multiple quotes from multiple providers, so take your time and compare them all to see where you can save money without losing out on great coverage options. A few minutes to compare, can save you some big money. If you have complicated health insurance needs, an insurance broker can be a huge help. He will seek out the best insurance policy to match what you require, explain the policy to you, and will always be available if you have a question or concern. He's being paid to help you, so he will keep your best interests in mind. Help keep your portion of health insurance costs low by taking advantage of perks your employer may offer. For example, a company may offer a rebate of the cost of one monthly premium when you provide proof of a preventative checkup. Read your employee manual or talk to HR to see what incentives your company offers. When considering a health care insurance plan from your employer, take a good look at your current plan and consider items that you might be able to change. You may be currently paying for more coverage than needed, or certain items that may now be obsolete. Take time to consider each option, what it means to you, and how much it is worth to have included in your plan. Thoroughly read your entire health insurance contract, and ask for clarifications and explanations for things you do not quite understand. Your insurance agent should be ready and willing to explain every bit of your contract to you, should the need arise. If he or she give you an answer that you don't like, you may want to find a different policy.18. Whether you are just getting into network marketing or are a seasoned marketer...

it is important to realize what products and services will be the most viable sources for your time. Avoid items that have a trend or fad stigma attached to them because at some point, they will exit the market as fast as they came into it. Don't leave it up to your website to make you money! You can't just take the "if I build it, they will come" attitude or you will FAIL in network marketing. You have to beat the pavement locally, to build your downline, be it by sharing marketing materials or actually talking to people you meet. Don't over-dress for a meeting with a potential lead. Wearing your best Armani suit will likely make you look like you're trying too hard, which will make you look dishonest and untrustworthy. Dress business casual in a pair of nice slacks, a button-down shirt or polo, and a good pair of shoes. Your network marketing website must make people believe that what you're doing, is actually, fun and easy. Truthfully, it can be, so it's not a hard sell. Give them so much information and a plethora of tools that they can use, so they will truly believe that creating their own downline will be simple. If you're becoming a network marketer because you were recruited by someone else, look for leadership qualities in this person. If they do not possess them, you may not want to stick around for an inept markerter who will make money through your efforts. Perhaps you can branch out on your own.

It never occurs to some network marketers that the idea of MLM is taboo in some circles. Don't waste your time trying to make believers out of skeptics; you need to go with the flow and focus primarily on people who show interest in your proposal and in the grand scheme of the marketing approach. Network Marketing can only be successful if you put your entire heart and mind into it. You have to eat, sleep, and live your strategy. As often as possible, double check that everything you're doing is with the end goal of bettering your career and increasing your profits to sky-high levels. Develop a training system before you start building your downline. Having a training program in place will save you time. A well prepared program will help you get across all the important information to your new team. Having the information to review on their own time, will help give them confidence in you and in their new business. Do not try to use networking events to close people. This is a huge turn off to people who could have ended up becoming strong prospects. A networking event is to get your card into people's hands and their cards into yours. Follow up with potentials within 24 to 48 hours. Do not try to overwhelm people with information when meeting them. You should be just starting a conversation and giving them nuggets of info about the product. If they seem interested and request to learn more, then go ahead with additional information. Overwhelming someone is a quick way to get a "thanks, but no thanks." You need to make sure you set a schedule to work on your business and stick with that schedule. If you do not put the time you need to into your network marketing business, then it will fail. Just like with everything else, you must put time and effort into what you are doing in order to succeed.

Some people will refuse your product as you're pitching it to them and some of them can be outright rude. It is important that you keep your composure at all times. Never sink to their level and be rude with them. If they refuse you with attitude, politely concede your pitch, and move on to another possible customer. When network marketing times are tough and motivation is difficult, use new techniques to get yourself going. For example, put sticky notes around the house on the items you want to improve in your home when your profits allow it. This will be a concrete reminder of your goals which will drive you to achieve them. In any business, even network marketing, it's important to keep track of your finances. This means hanging onto receipts for items like ink, paper, phone bills, etc. The greatest tool you can use is a receipt scanner, and many even work with the latest accounting and tax software making your life easier come tax time. Offer your reader the ability to do what you're doing. It sounds counter-intuitive, giving someone all the network marketing tools and information that you're using to make money, but if they sign up under you and profit then you are profiting off their work. It's not quite making money in your sleep as you still have to sign up more people yourself, but it will add up to a great profit boost in no time! Just providing content isn't enough in network marketing; you also have to make your content enjoyable to read. A stiff, statistic-laden article is going to be tough to digest, so ensure that everything you write on your website is not only worth reading, but also easy to understand and fun to read. Your network marketing website should offer something that none of the others do. Maybe it's a one-on-one marketing class with you, or personalized training materials. Give the people who could potentially sign-up under you a reason to choose you and not your competition, and then follow through with your promise to keep them motivated. A professional business card is key when presenting yourself as a network marketer. You can get handsome cards both designed and printed by online companies and shipped to your door for extremely low prices, so take advantage of these offers! Getting the word out locally is as important as having a great website, and your professional image must be maintained in both worlds.19. Before you begin the process of quitting your nicotine habit for good...

take the time to make a specific plan of action. Merely thinking that you can muster up the willpower when needed is a poor way to approach this very addictive habit. Write down a list of things that you will do instead of reaching for that cigarette. This can include going for a walk, calling a friend, making a fresh fruit smoothie, or any number of diversions. In order to quit smoking, find something else you can hold in your hand and put in your mouth. Many smokers find it hard to quit because they have an urge to have a cigarette in their hands and mouth. Rather than a cigarette, you can hold onto a straw. You must know why you want to stop smoking. Having shallow reasons, like it is bad for you are not good enough. To really get yourself motivated, you need a personal and powerful reason to quit. Maybe you are scared of lung cancer. Or maybe you would like to keep your family from second hand smoke. It might be because you want to both feel and look younger. Choose a strong reason that outweighs your urge to light up. When quitting smoking, you must learn to manage your stress. Once smoking is no longer an option, turn to healthier outlets such as massage therapy, long walks in your favorite park, listening to relaxing music, or meditation. Find something you can do that provides near-instant gratification so that you'll be less tempted to turn to smoking when things get tough. If you must smoke a cigarette, try to delay yourself first. Tell yourself that you have to take a walk before you can smoke, or even just finish a large glass of water before you smoke. Sometimes giving your mind just a little more time is enough to keep you from taking a puff. If you still decide to smoke that cigarette, the delay time might just mean that you smoke one less that day.

Improve your chances of successfully quitting by sharing your plan to quit with supportive loved ones and friends. The encouragement you receive can provide extra motivation during rough patches, and telling people about quitting will help you stay more accountable. Have a few people on stand-by whom you can call for distraction whenever you get a craving. Help the symptoms of nicotine withdrawal. If you decide not to use a product that contains nicotine, such as a patch, gum or lozenges, think about asking your doctor about a prescription medication. Certain pills can help to reduce cravings by affecting the chemicals that your brain produces, lessening the symptoms. There are also certain medications that will make a cigarette taste nasty if you decide to smoke. Try to drink a lot of fruit juice as you begin quitting. The fruit juice will help cleanse your body of all the nicotine that is stored in your system. This will help you better resist cravings that you are bound to get if you do not do this sort of cleanse. Remember that smoking cessation is really all about replacing one behavior with another. For most people, it is primarily the physical act of smoking that is the major draw. It signifies "me time" and a break from a hectic schedule or a boring job. Choose ahead of time exactly what behavior you will replace those smoking minutes with, and then do it! If you smoke as a way to control stress, you'll want to have other stress remediation techniques ready when you decide to quit. Keep yourself out of situations that may stress you out for the first few weeks after you've quit. You can also manage your stress through yoga, meditation or by getting a massage.

Get your loved ones to support you in your decision of kicking your bad smoking habit. It is important that you let them know you need their support and that you do not need them to be judgmental. You should inform them that it's likely you'll be in a bad mood at first and that you probably won't think clearly. It's not easy to quit smoking, and you should be sure you have your loved ones' support during this process. Replace your pack of cigarettes with an electronic cigarette. Many former smokers have found success with these devices, which work by vaporizing a liquid that contains nicotine. When the user exhales, the cloud looks just like smoke, but it's actually vapor. Using one of these devices can make it much easier to quit smoking, since it simulates the act so effectively. When you are trying to quit smoking, write a list of all of the reasons why you want to stop. Carry that list with you at all times. One of the best place to carry this list is where you used to carry your cigarettes. Whenever you catch yourself reaching for your pack of smokes, pull out the list, instead, and read why you want to break the habit. When you are fighting the urge to smoke, go and do some exercise. Not only will your body benefit while you are keeping fit, the physical activity can help to keep the urges at bay. Anything that can be used as a distraction while you are working through the crave is a great tool to use. Learn how to manage stress. One of the top reasons people smoke is because the nicotine can help them relax. Once you are able to quit, you are going to need to find another way to cope with your stress. You can get massages regularly, listen to relaxing music or learn tai chi or yoga. If you can, avoid situations that cause you a lot of stress while you are quitting and soon after. If you are finding that you aren't enjoying food and drinks as much as you used to, consider quitting smoking. Smoking can cause damage to the taste buds in your mouth, meaning that you don't recognize tastes in the same way. If you quit, your taste buds will soon recuperate, meaning you will be able to enjoy your favorite meals once again.20. One good way to jump start your home based business is to send emails...

to your friends notifying them of your business. This will not only give you your first set of customers, but they can also act as advertisers as they tell more and more people of your business. Set your business up to accept credit cards. You can use a merchant account, or choose a payment processing service like PayPal. You may want to do both, but you have to do at least one. If you do not set up some form of electronic payment, you will lose too many sales. Even though you are working at home, it is important that you establish a proper business schedule. By making a proper schedule and sticking to it you are showing others that you are serious about what you are doing. It also shows them that you can be reliable and dependable. When starting your own home business try to gather as many experts around you as possible. You will need many experienced allies in this as they will be able to provide you with great advice and warnings about things to do or avoid. This will also help you to have a support network. It is crucial for all home business owners to conduct thorough research on their market. If a person starts a home business without truly understanding the market they are in, then they are doomed to fail. Home business owners need to know who will be interested in the products they sell and how to most effectively reach these people. When operating a home based business it is a good idea to back up all of your business data so that you are protected. You should regularly have backups made of everything that is on your business's website. You should make backups for every hosted service you use. Everything you have the ability to backup, you should. Being prepared for the worst is an important key to business success.

Communicate appropriately with your home business customer base, to share information without overwhelming them. Feature options, such as, newsletters or optional e-mail alerts, if your business is content rich or you offer frequent discounts or specials. At the same time, be careful not to overload your customers with too many communications. Figuring your tax deductions for your home-based business can be made infinitely easier if you designate a separate area or room of your home entirely to your business, and use it for that purpose only. It is much easier to compute, and you are much more likely to get, the largest write-offs possible if you have a set, defined space. Trying to add up bits of space here and there that may have only been used temporarily, are called combined-use areas or transitional spaces, and make computing allowable expenses next to impossible to calculate. Give yourself short breaks throughout the day, but avoid getting absorbed into the personal activities that your household offers. Don't take long personal phone calls or start complicated home improvement projects. Refresh your mind and body with active breaks like a short session of excercise or working in the garden. Don't try to over-extend your home business. Pick a focus that has a sizeable customer based, but don't try to cover everything in that focus. For example, if you run a tutoring business, don't try to offer grade school, high school, college, and business skills tutoring. Pick just one area that you care about and focus on that. Have made or make a banner and logo for your business website. Carry this design through on your business cards, stationery, post cards, and fliers. Use an online printing service that allows you to upload your own artwork or choose one of their default designs. Just add your text, select the products you want and create your business brand.

When establishing a home business, one important rule of thumb to remember is to develop a customer centric business plan. Building and maintaining business success requires a commitment to the customer that remains unwavering. By understanding your customers' desires and needs, you will be able to establish a loyal customer base. Ask your customers to provide you with statements about your product or home business. They can talk about their experience with you or what they think about their purchases. Place this information on your website; it is a great (and free!) way to advertise to others. Happy customers will be pleased to provide you with a review, so don't hesitate to ask. Establish a daily routine when running your home business to keep on track and motivated. One of the benefits of a home business is the flexibility it gives you in scheduling. However, creating a daily routine with time allocated to running your business increases the likelihood your business will be successful. Otherwise, it is too easy to get distracted by other demands and lose focus on your business. Get a separate phone line or cell phone for your home office. Weeding out work-related calls from personal calls can be stressful as well as time-consuming. If you have a line just for your business, you can focus on the work at hand and leave the personal business for later! In order to be successful and make solid money with a home business you must be very self motivated. Being able to motivate yourself is the number one quality you need to have in order to succeed at a home business. You have to be able to set your own work hours and deadlines, along with being willing to work hard when you are not seeing any type of return. Take pride in your work. Don't let anyone, especially your competition, talk down to you because your business is home based. You are leaner, more flexible, and can often offer lower prices because you have less overhead expenses. Conduct your business with a professional attitude and that is how others will see you.21. A great tip if you like to use coupons is to go to the grocery store without bringing any coupons

Most grocery stores will have their own coupons present next to any items they have on sale. This is a very convenient way of getting in on the deal without having to hunt for them yourself. When grocery shopping with a lot of coupons, don't visit the store at peak hours. This frustrates not only those waiting behind you in line, but extra-busy cashiers and baggers, as well. You are less likely to inconvenience other shoppers or the store staff during slower times, like weekday mornings. Don't forget about online coupons. Traditional paper coupons are great, but there are tons of great coupons online. There are various coupon sites that you can join too. Receiving instant notifications to your inbox can help you get access to many deals before other people. Some sites also have promo codes that can help you boost your savings. Go online. There are a lot of coupons on the Internet that aren't available in your local papers. Not only that, but some companies offer Internet only deals that others are not going to get. Before you buy anything, check online and do a search to find any coupons available. Another method of getting coupons is to stop by your local cafe on Sunday. Many coffee shops provide their customers with free newspapers, and will often hand over the coupons to the first person who asks. Do not be afraid to ask for what you need! People are often willing to help out. Try using your coupons when there are buy one get one free sales at your store. Not only do you get the extra item for free, but you will get a discount on the item that you purchase for the free item. Often you will pay less than a quarter of the original price.

Make friends with the cashiers. Particularly if you are in the same stores fairly often, it is important to be polite and thank them whenever possible. They can really help the process go much smoother if they aren't annoyed at having to scan all your coupons. A little personality can go a long way. Take your time. You don't have to be a couponing expert overnight. Begin by frequenting just one store. Get used to its policies and figure out how best to manage your coupons. Once you start to get the hang of things, pick up a second store. Eventually, you may have several that you visit on a regular basis. Do a search on search engines for any website that you make a purchase from to see if you can find any coupons or promotional discounts. A lot of times the codes that you find will help you get a little off from a certain website when you put in a code that you find. The best way to keep all of your coupons in order is to buy some plastic inserts and keep them in a binder. You can buy different sizes of plastic pouches and perhaps keep them in categories this way. You can organize it. However, will be easiest for you to get through. Double your savings by using two coupons when purchasing more than one of the same item. If your store is having a sale and you have two coupons, consider purchasing two of the same thing to maximize your savings. This can be especially beneficial if your store is having a buy one get one free sale. Make sure you're not buying something just because you have a coupon. It's very easy for people to actually spend more money shopping with coupons because they end up buying items they don't actually need. Only use coupons for items you were actually going to buy anyway to avoid spending unnecessary money. As popular as the Sunday paper used to be to find coupons, the Internet is the best resource nowadays. You can find great coupons online for everything from food to clothing. The best part is that you do not have to spend hours clipping these coupons; simply print them out and voila!

Find reliable coupon sites on the Internet. There are a lot of options out there, but a lot of sites do not update their coupons or provide all the ones available. That can waste your time and end up costing you money. Make sure that the sites you visit update regularly and provide you with suitable information. If you want extra coupon inserts from your local newspsper, but don't want to pay a fortune for them, call the newspaper's office and ask about a couponer's discount. Many offer papers for 1.00 each if you subscribe to the Sunday edition, and order at least 5 copies per week. Don't rely only on your Sunday paper. Look for deals on several different weekend newspapers, and purchase them. This will help ensure that you get the widest variety of coupons possible. In addition, you may be able to get more than one coupon for an item that you use often, allowing you to stock up when it is on sale. Make sure you have the room for all of your newly bought items. Couponing will fill your cupboards and have you buying multiples of one product to get them for free or at a very deep discounted price. You will be stocked up for a long time on some very specific items. Let your friends and family know you are clipping coupons. What will probably end up happening is that everyone will save their "junk mail" for you. This mail can be a treasure trove of coupons and deals. If they don't want to use them, they miss out--that doesn't mean you have to! Be on the lookout for "Buy One Get One Free" deals. These are some of the best bargains around. To make the deal even better, see if there is an additional manufacturer's coupon you can use with the store offer. You can practically get items for free with these rare opportunities.22. It is important that you take vitamins everyday in order to control asthma symptoms and attacks

Vitamins and nutrients help to promote oxygen and blood flow to your lungs which also controls asthma symptoms. Try to eat foods that will also provide you with nutrients, such as green vegetables and fruits. Asthma is a chronic disease with symptoms that are triggered by a host of causes. Determining which causes trigger your asthma is the best way to keep your symptoms under control. Some common triggers include allergens, such as dust and pollen, cigarette smoke, cold viruses, changes in the weather, medications, exercise and some foods. Pay careful attention to all of these factors whenever your symptoms reappear, and try to pin down the likeliest causes. Once you figure this out, you can start taking precautions to avoid situations that expose you to those conditions. Persons suffering from severe asthma should take acetaminophen based pain killers. Aspirin, NSAIDs and ibuprofen based medication such as Advil or Motrin may trigger or worsen your asthma attacks. Be sure to carry the right type of medication with you as your coworkers, friends or family members may not have the appropriate one. If your child is exhibiting any symptoms of asthma, be sure that you take them to the doctor right away. Beginning treatment at a young age can help your child live a longer, healthier life. Be sure that your child's doctor checks for asthma during yearly check-ups as well. Keeping your allergies in check is important in order to keep your asthma in check. Allergies and asthma commonly go together, and when your allergies or flairing up, your asthma probably will to. In addition to your inhaler, be sure to use an allergy medication when allergy season is at its peak.

Try to reduce the amount of environmental allergens and pollutants, such as dust, pollens, pet hair, molds and fungi, and food particles. Keeping your house clean can make a huge difference for your asthma symptoms. Buying an air filter or purifier, or even cleaning out the filters in your AC system can also help. If you suffer from asthma, it is crucial that you are using your inhaler properly. Make sure that you take a deep breath before taking your asthma pump. By not using your asthma inhaler properly, you may not be getting the proper treatment in order to control your asthma symptoms. If you enjoy using a vaporizer or a humidifier, you have to make sure it is clean before each use. These types of machines can build up a lot of dust and calcium, that you do not want getting into the air you breath. You need to be breathing the cleanest air possible, at all times. Learn how to recognize asthma so you can treat it. When you get asthma, you usually have difficulties breathing and feel as if your chest were getting tighter. Asthma is often accompanied by coughing and wheezing. If you experience different symptoms, you might have another illness that requires more medical attention. If you have asthma, it is crucial that you do not smoke or quit if you do. Although smoking is bad for all people, it is especially worse for asthma patients because it cuts off the oxygen supply that you need in order for your lungs to function and keep away asthma attacks. If you are struggling with asthma, be sure to use your bronchodilator. This is the most frequently prescribed treatment for people struggling with asthma. There are two types of bronchodilators available. The first is a short acting bronchodilator that is used to reduce your immediate symptoms. The other kind is a long acting bronchodilator that is used for ongoing asthma care. If you are being treated for asthma and you find that your medication is not working, it is important that you talk with your doctor. The medication that you are taking may work for others, but it may not work for you. Your doctor may want to even add another medication to your treatment.

If you suffer from asthma, you might want to check if you have any allergies to certain foods or your environment. There are many things that could contribute such as pets, cleaning products, feather pillows or bed, even certain perfumes. Dairy products as well as refined foods like white flour and sugar likely causes. There are two types of asthma medications that are used by people in their on going hunt for relief from their condition. One is a long term management medication and the other is one to control an asthma attack. Your doctor may recommend one or a combination of both of them. If you find that you are in a dusty room, do not put on any type of fan. This will move all the dust around, and can easily trigger an asthma attack. It would be better to just open a window if you are needing to get some airflow. An ounce of prevention goes a long way in battling asthma. Asthma is a defense mechanism in your body, make sure that your body doesn't trigger this process so you can avoid acute asthma attacks. Your doctor can help you determine which maintenance medicines will be best for your type of asthma. To make sure you're getting the most out of your inhaler, hold your breath for 3-5 seconds each time you puff. This will give you time to inhale the medication deeply into your lungs so that it can take effect quickly. Once you have finished holding your breath be sure to exhale slowly. If you're caught without your inhaler when you have an attack, grab a cup of coffee. The caffeine in the beverage will open up your airways and allow you to breathe a little easier. If you don't have a caffeinated beverage on hand, the small amounts of caffeine in a chocolate bar can also help. A good tip that can help you if your child has asthma is to do everything you can to educate your child about asthma. Young children have no idea what asthma is or how it affects them, so it's your job to inform them and to help them work through it.23. Think outside of the box. While many people think 'solar' panels when they think of green energy...

there are other ways to take advantage of the sun. If you are building a new home, consider incorporating passive solar design into the home. By building with materials such as concrete or adobe and taking advantage of the sun's natural heat with south-facing windows, you can create a home that will naturally heat itself in the winter and stay cool in the summer. While it is a great idea to turn off your computer when you are not using it, it can be a waste of energy if you do it while you will only be away from it or short periods of time. It is best to wait until before you go to bed when you know there will be hours before you use it again. While it makes sense to change from traditional light bulbs to energy-saving light bulbs you should wait until your old ones are all burned out. It is not a good idea to throw away perfectly good bulbs in order to make the switch since that would be a way to waste energy as well. Simply cutting back on the amount of electricity you use on a daily basis can save a lot of energy. When not using a certain appliance, unplug it from the outlet. Always turn off the television and lights when you are not using them. This is a simple tip that can help you save money, too. Make sure that the batteries to store the power are placed as close as possible to the cells when installing your solar energy system. This will prevent power from being lost in the cable. It also reduces the chances of the cable shading the cells and reducing their generation capability.

Save energy, and your hard-earned dollars, by only using your washing machine and dishwasher when you have a full load. A small load uses just as much energy as a full load and accomplishes a lot less for the energy expenditure. Let laundry stack up another day or two in order to maximize savings and efficiency. Also consider drying clothes outdoors on a clothesline if allowed in your area. The fresh outdoorsy scent can't be beat, and you will show a significant savings in your utility bill if you cut back on your dryer usage. Swap your old incandescent light bulbs for high-efficiency LED or compact fluorescent light bulbs. These bulbs use far less electricity than incandescent, and they come in sizes that fit most existing fixtures. While the up-front cost is generally higher, most of these bulbs will last for years before burning out. For green energy use in your home, you should change all your incandescent bulbs to the new energy efficient fluorescent bulbs. Not only will you save a bundle on your energy bill, but you will help conserve energy for future generations and reduce your own impact on the power grid in your city. In order to save energy at home, plug your electronics, including televisions and DVD players, into power strips and when you are not using them, turn off the power strips. Not only will you be preserving energy by doing this, but you will also be saving money on your electricity bill. Government grants are available to help consumers invest in renewable energies. Get in touch with your local government to find out what kind of programs exist in your area. You might qualify for a solar or wind installation at no cost, or at least be able to deduct your expenses from your taxes. Recycling is one of the easiest tasks that can make a greener home. Some towns automatically include costs for recycling in their garbage collection, so look into this! If not, certain states including Michigan will pay consumers to return bottles after use. Recycling is one of the best ways to cut energy costs!

Speak with your utility company about receiving your electric power from a renewable source. Many metropolitan areas get some of their power from hydroelectric, geothermal, solar, or wind powered plants. Often, the electric company can simply apply a certain amount of your electric bill to renewable energy without you needing to make any other changes. Opt for solar lights instead of regular lighting when installing lights for outdoor use. This helps save on your energy costs, and they are very aesthetic as well. Solar lights are becoming increasingly popular, and they are a wonderful option for lighting the patio, garden, sidewalks, garage, and many other places. If you are planning on switching to green energy, it can seem too discouraging to jump in and do it all at once. While an entire home and land can be overwhelming, try narrowing your efforts to one room at a time. A good first step is a bedroom, where you can use solar power for just a reading lamp and a radio or alarm clock. Then work up from there! Check out the Green Power Network website to find out if there is a green power alternative available in your area. Consider switching to green power if there is a good service available in your area and if you can afford to. You might be able to get a tax rebate in some states. Think about using the wind to power your home for an excellent source of green energy. You will not only be off the power grid, but the wind is an emission free source of energy that is in plentiful supply in many areas of the world. The initial cost may be high, but the savings in the long run are high as well. Too often, the water heater allows water to reach a scalding temperature when trying to take a shower. Try turning the maximum heat on the water heater down by twenty degrees, and you will see a definite decrease in electricity costs. Tankless water heaters are another green energy option for anyone.24. You can use the internet to build a network of contacts in a short period of time

You can also generate leads for your business. You will be a step ahead of other businesses who are still doing their marketing the traditional way. Don't forget about social media when it comes to network marketing! Tweets get re-tweeted, and Facebook posts can be shared. Have your blog write on both sites when you post to your blog, and make sure to add other tidbits of information throughout the day to keep your followers interested. Link to articles that match the topic of your website, or mention positive achievements you've made recently. Use online chats like Skype to connect with your downline and they can connect with each other. Having a room that your people across the country can go to for advice and discussion is a great tool to help everyone to be on the same page. It can be a great motivating tool, as well, since people will share their successes. In today's society, it is important to multi-task whenever you can. Everyone is increasingly more busy, and it can be hard to attend to the things you need to. When it comes to network marketing, find ways to multi-task. Perhaps you can listen to books on tape about network marketing while you are driving. Your downline is an essential resource of information, so don't forget about them once they sign up under you. If you see that someone in your downline is making huge profits, ask them for advice! You've helped them become the marketer they are, so they're likely to be more than willing to share their tips and tricks with you. Network marketing can be a game where you fight to sign up the most people. This is not the best way to look at what you're doing because you could end up hurting people and having a bad reputation, thus ending your career. Instead, think of how the work you do could help people, and work from there.

If you are looking to make a network marketing business a success, then you need to follow a strict schedule. You need to be able to devote 12 to 15 hours minimum per week to this endeavor. You should schedule your time as needed, and then work as the schedule was intended, and your business will be running efficiently. Many people approach network marketing with the misconception that there is a minimal amount of investment involved. While this can be true and you can be successful with only the minimum required investment, in order to truly be successful, you have to reinvest significant parts of your income. For example, you will have to invest in maintaining relationships with network leaders and mentors through social functions like dinners. It is also important to continue learning and keeping up to date with the newest strategies by attending paid events and seminars. You must be prepared and willing to reinvest. Even though it's not tax time, ask your accountant what deductions you'll be able to use for your network marketing company. This will include purchases for promotion such as printing services, ink, paper, envelopes for mailings, telephone costs including landlines and mobile phones, even parts of your rent and utilities! Ask now so you can save all the receipts and bills necessary. In network marketing, the initial pitch is very important, but the follow-up pitch is where you're going to land most of your customers. When you follow up with a person, you're showing them that this is a legitimate opportunity you're willing to invest the time and effort in, so they'll be more comfortable doing so themselves.

Admit the truth about network marketing to allow your readers to trust you and feel comfortable. When discussing the downfalls some marketers face, immediately follow them up with how you have surmounted those hurdles. For example, talk about the fact that some marketers lie to get people to sign up, but your strict policy of honesty has only lead to better results. As an independent network marketer, you are your company's CEO. Take this very seriously, believe in your product, support your customers and run a tight ship at all times. Strive to maintain a positive attitude to achieve success in network marketing. While the rewards can be great, the rejection can sometimes be equally difficult. By maintaining a positive attitude, you will become a better marketer and drive your business much further. While fliers, catalogs and face-to-face sales methods are an important part of network marketing, learning how to take advantage of all the direct marketing techniques that are available through the internet is critical to the success of your business in today's highly technological world. From email to display ads to social media websites, you can reach thousands, if not millions, of potential buyers through the power of your computer. Picking your spots in network marketing is incredibly important. You won't be able to pitch a product to just anyone. Make sure you're sticking with a niche market and always advertising to those people more likely to join your network. Remember, there's something in it for them too, so make sure they know it. When beginning to work in network marketing, it is important to set goals. In order to succeed in network marketing as a business tactic, you must be constantly focused on your success and the steps you need to take to get there. You may go through periods where you have very little success, but keeping your eyes on your goals should help you soldier through. After you have had some success with network marketing and have built up your network to a relatively large size, you should host events to share your experiences with newer members of your network. Your experiences can provide the newer members with strategies they may not have thought of, and also help in avoiding mistakes that you might have made along the way. Once you have had a large amount of success, you can then consider the possibility of hosting paid training sessions for the entire network.25. In order to prevent yeast infections, especially in women...

limit the amount of time you spend in the heat. This means to limit time you spend bathing in hot water. Yeast organisms love hot and moist areas; therefore they thrive. Furthermore, remember to avoid wearing any tight clothing that can stop proper air circulation in the crotch area. In terms of preventing yeast infections, you will want to change your diet so that you are not putting anything in your body that promote these infections. Limit the amount of sugar that you drink and eat, as this can only hurt your chances of preventing and limiting the effects of yeast infections. A great home remedy for relief of the symptoms of a yeast infection is apple cider vinegar. Be careful to never apply straight vinegar to your vagina, it will kill the yeast but will very painful. Putting about a cup and a half in your bathwater for a nice hot soak will bring instant relief. Eat some yogurt. If you start feeling some of the symptoms of a yeast infection, such as burning or itching, reach for some yogurt. Yogurt contains acidophilus cultures, which are healthy bacteria. By re-populating the genital tract with healthy bacteria, the bacteria that causes yeast infections is greatly diminished, and the infection can pass more quickly. Avoid wearing underwear while you are at home. Your body needs room to breathe. Yeast infections are more common in the heat. You may feel tempted to wear underwear out of habit. At the very least, however, you should try to begin sleeping without it. Doing so will make a yeast infection less likely to occur.

If you suffer from recurrent yeast infections, try not to wear panty liners, which can irritate your skin and create yeast infections. Try to stick with cotton fiber underwear, as this can provide the most comfortable feeling possible and help to limit the amount of moisture that you have in your area. Don't douche. Although it may seem like "cleaning" the vagina would prevent yeast infections, the opposite is actually the case. Good bacteria is destroyed along with any bad bacteria. The inner lining of your vaginal wall is also flushed out in the douching process. This leaves your vagina susceptible to infections, both yeast infections and others. The best way to avoid yeast infections is to clean yourself thoroughly. If you keep your vagina clean, you will help prevent yeast infections. Clean the inside folds because that is where yeast infections are more likely to grow. Usually with proper hygiene, you can prevent yeast infections from occurring. Stress is one of the things that you will want to avoid as much as possible preventing yeast infections in your body. Stress can limit the effectiveness of your immune system, which plays a very large part in keeping you healthy and preventing infections during the course of the day. Make sure that if you suffer from a yeast infection, you seek natural remedies. Many of the drugs available on the market today contain nasty side effects. Natural remedies can range from yogurt and apple cider to vinegar garlic. There are plenty of other natural solutions available for a yeast infection. It is advisable to avoid any sexual intercourse during a yeast infection, as it is not only painful, but can spread around. Yeast infections can travel between partners, but if you must, always use a condom for protection. This will prevent any transfer of yeast infection between the partners.

There are certain foods you can avoid eating to prevent yeast infections. Candida is a trigger of yeast infections and it thrives on foods that are high in sugar, yeast, caffeine, sulphates and moldy foods, like dairy products. Avoiding these foods will increase your chances of avoiding yeast infections altogether. Keep you diabetes under good control in order to avoid yeast infections. If you have a blood sugar, infections will be able to thrive in your body. If you have diabetes and suddenly find yourself plagued by recurring yeast infections, this is a good indicator that your blood sugars are out of control. After you go swimming, you need to change into dry clothes as soon as possible. Wearing a wet bikini bottom is a big cause of yeast infections. Moisture is a breeding ground for yeast. If you cannot change or do not have dry clothes, use a blow dryer on a cool setting to dry the area and your suit. Talk to a doctor. While it is tempting to try to wait it out, a doctor can give you the proper medication and make sure that there is not a more serious problem. See your doctor as soon as you have symptoms of a yeast infection, and you will recover more quickly. If you find that you get a yeast infection every time you get your period, get proactive. Take one or two acidophilus tablets before your period, and take one or two after your period. You will notice that your symptoms are greatly alleviated or gone altogether. By being proactive you can hopefully stop the infection before it even starts. If you are taking oral medication for a yeast infection there are some dietary guidelines that can help your body as it fights the infection. First, do not drink alcohol as this will inhibit the medication's effectiveness. The elimination of alcohol will help ensure that you get the maximum impact from your medication, quickly and on the first round of treatment. Choose natural fabrics when buying your undergarments. Synthetic fabrics like nylon retain moisture and can become a moist breeding ground for yeast. Natural fabrics like cotton or silk, on the other hand, absorb moisture. They will keep your skin dry and provide and environment that prevents yeast from growing. Try tweaking your diet as a way to prevent yeast infections. It is possible that consuming more active cultures by adding probiotic yogurts to your diet may inhibit excessive yeast growth. Another option to try is reducing your sugar consumption, which is also thought to prevent yeast from growing.